» Taxa turística

Taxa turística

Tens allotjament ? Troba en aquesta pàgina diverses informacions que et preocupen.

Una pàgina pràctica per als amfitrions

La taxa turística va ser instituïda a França per la llei del 13 d’abril de 1910 per contribuir al desenvolupament turístic local.

En aquest context, la Comunitat de municipis d’Aspres ha deliberat la constitució de la taxa turística a partir de l’1 de gener de 2011. La deliberació de la Comunitat de municipis indica, d’acord amb la llei, que el producte de la taxa turística es paga íntegrament a l’Oficina Intercomunal de Turisme Aspres-Thuir per a l’acollida i la promoció turística de la zona. la recaptació de la taxa turística és obligatòria a tots els allotjaments turístics.

Per als allotjaments a la comunitat de municipis d’Aspres a partir de l’1 de gener de 2020, la taxa turística es recapta en termes reals per a tot tipus d’allotjament.

Si sou propietari d’un allotjament turístic, heu de cobrar la taxa turística. Troba a continuació la guia pràctica de la taxa turística, així com tots els documents necessaris per fer la teva declaració.

Per a més informació, els textos legals que regulen la taxa turística es troben a: Codi General de Comunitats Territorials: L2333-26 a L2333-40; R2333-43 a R2333-64; D2333-45 El Codi de Turisme: L422-3 al 422-5

La taxe de séjour a été instituée en France par la loi du 13 Avril 1910 pour contribuer au développement touristique local.

Dans ce cadre la Communauté de Communes des Aspres a délibéré pour mettre en place la taxe de séjour à partir du 1er janvier 2011. La délibération de la Communauté de Communes indique conformément à la loi, que le produit de la taxe de séjour est intégralement reversé à l’Office du Tourisme Intercommunal Aspres-Thuir pour l’accueil et la promotion touristique du territoire. la collecte de la taxe de séjour est obligatoire dans tous les hébergements touristiques .

Pour les hébergements de la communauté de Communes des Aspres à compter du 1er janvier 2020, la taxe de séjour est collectée au réel pour tous types d’hébergements.

Si vous êtes propriétaires d’un hébergement touristique, vous devez percevoir la taxe de séjour. Retrouvez ci-dessous le guide pratique de la taxe de séjour, ainsi que tous les documents nécessaires pour établir votre déclaration.

Pour plus d’informations, les textes de lois encadrant la taxe de séjour sont répertoriés dans : Le Code Général des Collectivités Territoriales : L2333-26 à L2333-40 ; R2333- 43 à R2333-64 ; D2333-45 Le Code du tourisme : L422-3 à 422-5

1. ÉS OBLIGATÒRIA LA DECLARACIÓ A L'AJUNTAMENT D'UN ALLOTJAMENT TURÍSTIC ?

Sí, la declaració a l’ajuntament és obligatòria. El propietari ha de facilitar, mitjançant un formulari Cerfa 14004*02 per als allotjaments turístics moblats i Cerfa 13566*02 per als allotjaments i esmorzars, les dades de l’allotjament que s’ofereix en lloguer de temporada, és a dir, l’adreça, la capacitat, els períodes de lloguer previst, etc.

Un cop rebut aquest formulari, l’ajuntament retornarà el resguard de la declaració que cal remetre a l’Oficina de Turisme, que us remetrà tota la documentació necessària per a la declaració de la taxa turística.

2. I SI ÉS UNA RESIDÈNCIA PRIMÀRIA ?

Definició :

“S’entén per habitatge principal l’habitatge ocupat almenys vuit mesos a l’any, llevat d’obligació professional, motiu de salut o cas de força major, ja sigui per l’arrendatari o el seu cònjuge, o per una persona a càrrec en el sentit del Codi del construcció i habitatge. »

Tingueu en compte: Per tant, el període de lloguer d’una residència principal és possible, però ha de ser inferior a 4 mesos a l’any.

Sí, la declaració a l’ajuntament és obligatòria.

Codi de Turisme Articles L324-1-1 :

“Qui ofereix allotjament turístic moblat en lloguer haurà d’haver fet una declaració prèvia a l’alcalde del municipi on es trobi l’allotjament moblat.

Aquesta declaració prèvia no és obligatòria quan el local d’ús residencial constitueixi l’habitatge principal de l’arrendador en el sentit de l’article 2 de la Llei núm. 89-462, de 6 de juliol de 1989, de millora de les relacions de lloguer i modificació de la Llei núm. de 23 de desembre de 1986″.

Codi General de les Entitats Locals Article R2333-51:

«Les persones que lloguen durant el període de cobrament definit a l’article L. 2333-28, la totalitat o part del seu habitatge personal a qualsevol persona subjecta definida en l’article L. 2333-29, en fan la declaració a l’ajuntament en el termini de quinze dies des de l’inici de la el lloguer.

La declaració es redacta per duplicat. La data de recepció a l’ajuntament està marcada a la còpia retornada al declarant. »

Encara que no és obligatori fer aquesta declaració abans del període de lloguer (cf. Codi de Turisme), s’ha de fer, tanmateix, dins dels quinze dies següents a l’inici del lloguer (cf. article CGCT).

3. EN QUINES SANCIONS S'INCORREN SI NO DECLARO LA MEVA ACTIVITAT A L'AJUNTAMENT ?

Si el sistema de la Taxa Turística és real, es basa en la modalitat declarativa, la nostra col·laboració es basa en la confiança. No obstant això, l’article L.2333-38 preveu que en cas de no declaració, absència o endarreriment en el pagament de l’impost recaptat, l’Ajuntament podrà implantar un procediment fiscal oficial.

Si l’activitat comercial està ben confirmada i justificada, l’allotjament ha de complir la normativa.

Els serveis d’Aspres treballen durant tot l’any per mantenir actualitzada la base de dades de proveïdors d’allotjament turístic i d’allotjament de temporada que s’ofereixen a la població.

Els agents encarregats per l’Ajuntament, poden sol·licitar al propietari la comunicació de documents i documents comptables que permetin comprovar la sinceritat del registre de l’amfitrió (articles R2333-50 i R2333-55 del Codi General de Comunitats Territorials). Si es constata una diferència entre la declaració realitzada i els documents comptables, es sol·licitarà un ajust.

4. QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE UNA CLASSIFICACIÓ I UN ETIQUETAT ?

És l’organització nacional ATOUT FRANCE la que emet les classificacions dels allotjaments turístics (d’1 a 5 estrelles) a petició de l’amfitrió. La classificació és un acte de pagament, l’Oficina Intercomunal de Turisme Aspres-Thuir us pot informar sobre el procediment a seguir.

Tingueu en compte: els allotjaments i esmorzars estan exclosos de la qualificació d’estrelles.

El segell és atorgat per organitzacions privades com “Gîtes de France”, “Clévacances”, “Fleurs de soleil”, etc. per a allotjaments turístics moblats i bed and breakfast. L’allotjament està valorat segons especificacions precises (exemple: 1 a 5 claus per a Clés Vacances, 1 a 5 espigues per a Gîte de France). A canvi, el segell promou l’acomodació en les seves diferents eines de comunicació. Aquest enfocament també és de pagament.

5. COM DECLARAR I PAGAR LA TASA TURÍSTICA ?

La taxa turística es cobra de l’1 de gener al 31 de desembre

La recaptació de la taxa turística de la Comunitat de Comars d’Aspres és periòdica, les dates que es fixen de la següent manera:

Període 1 de l’1 de gener al 30 de juny – Data límit de pagament 15 de juliol
Període 2 de l’1 de juliol al 31 d’octubre – Data límit de pagament 15 de novembre
Període 3 de l’1 de novembre al 31 de desembre – Termini de pagament 15 de gener N+1

La taxa turística es recapta en termes reals, és a dir, es calcula sobre el nombre de persones i nits observades.

Com a recordatori, els amfitrions seran informats per correu electrònic i/o per correu postal de les condicions de reemborsament.

 

Els proveïdors d’allotjament, hotelers, propietaris o intermediaris, classificats o no, i els intermediaris hauran de retornar espontàniament i sota la seva responsabilitat la taxa turística a la Hisenda Pública, abans de la data límit de pagament, per a això:

El pagament es farà a l’ordre de la Hisenda Pública.
Facilitar a l’Oficina de Turisme una » Declaració resum de l’Impost Turístic que no ha de contenir cap informació relativa a l’estat civil de les persones subjectes a l’Impost Turístic) i que s’hagi establert per al període de recaptació o fer la seva declaració en línia quan sigui possible.
El recaptador lliurarà al declarant un rebut que acrediti el pagament de la taxa turística.

En cas de no respectar els terminis de pagament, el procediment de recuperació automàtica el posarà en marxa la Comunitat de Municipis i la Hisenda Pública a càrrec del propietari.

6. QUINA INFORMACIÓ S'HA DE PROPORCIONAR ALS TURISTES ?

La llista de preus ha d’estar exposada i visible a tots els allotjaments turístics.

Pots indicar l’import de la taxa turística aplicada per nit al teu web.

7. CAL INDICAR LA TAXA TURÍSTICA EN ELS CONTRACTES DE LLOGUER ?

És desitjable. Això permet als turistes estar informats de tots els costos de l’estada que hauran de pagar.

8. HAIG DE FIGURAR L'IMPOST TURÍSTIC A LA DECLARACIÓ DE LES MEVES RENDES ?

Els lloguers vacacionals s’han de declarar a l’Administració tributària, ja que constitueixen ingressos addicionals.

La taxa turística no s’ha de comptabilitzar, perquè es paga íntegrament al municipi. El propietari només és un intermediari en la recaptació de l’impost entre l’Ajuntament i el turista.

9. QUÈ PASSA SI ATURA LA MEVA ACTIVITAT ?

En cas de cessament d’activitat (cessament definitiu, lloguer anual, prestació de la família, venda, etc.), el declarant haurà de comunicar-ho a l’Ajuntament on es trobi l’allotjament a través de l’Oficina de Turisme Intercomunal omplint el model que s’adjunta a la apèndix.

“Certificat d’honor de cessament d’activitat”.

Document à télécharger

Skip to content